Regulamin

Odpowiedzialny zgodnie z §§ 2, 5 TMG i redakcja:

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Niemcy


+49 7321 489 398 - 0
info@arkadius-dalek.eu

Numer NIP: DE330123055
Przepisy zawodowe
Jestem członkiem Izby Niemieckich Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer) i zostałem dopuszczony do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w Republice Federalnej Niemiec. Ponadto jestem zarejestrowany jako Europejski Rzecznik Patentowy na liście zawodowych pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i działam jako Europejski Rzecznik Patentowy przed Urzędem Europejskiej Unii Własności Intelektualnej (EUIPO).

Podlegam zawodowym zasadom i przepisom, które są dostępne na stronie internetowej Niemieckiej Izby Rzeczników Patentowych (www.patentanwalt.de).

Te profesjonalne regulacje obejmują w szczególności:

Regulamin rzecznika patentowego (Patentanwaltsordnung)
Zawodowy kodeks postępowania rzeczników patentowych (Berufsordnung für Patentanwälte)
Ustawa o wynagrodzeniu prawników (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)
Code of Conduct FICPI 
Conduct and Discipline epi

Odpowiedzialność zawodowa
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu jest zawarte z R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Niemcy. Zakres geograficzny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje działalność w krajach członkowskich Unii Europejskiej i tym samym spełnia co najmniej wymogi § 45 ust. 1 Rozporządzenia o rzecznikach patentowych (Patentanwaltsordnung) oraz § 51 Federalnej Ustawy o Prawnicych (Bundesrechtsanwaltsordnung).
1. Treść oferty online
Nie przejmuję żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec mnie z tytułu odpowiedzialności, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody na umyślne działanie lub rażące zaniedbanie z mojej strony.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami mogą zostać przeze mnie rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza zakresem mojej odpowiedzialności, odpowiedzialność istnieje tylko wtedy, gdy wiem o tych treściach i mam techniczną możliwość i rozsądek, aby zapobiec wykorzystaniu treści niezgodnych z prawem.
Niniejszym oświadczam wyraźnie, że w chwili tworzenia linków nie stwierdzono na stronach, do których prowadzą linki, żadnych nielegalnych treści. Nie mam żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treść ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też niniejszym dystansuję się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki, które zostały zmienione po umieszczeniu odnośnika. Stwierdzenie to obowiązuje dla wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również dla zewnętrznych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych, w spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których treści możliwy jest dostęp w formie zewnętrznej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odniesienie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji poprzez linki.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
We wszystkich publikacjach staram się przestrzegać praw autorskich do użytych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przeze mnie zdjęcia, grafiki i teksty lub wykorzystywać wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa do znaków towarowych i prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony przez prawa osób trzecich.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przeze mnie pozostają wyłącznie przy mnie. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez mojej zgody jest zabronione.

4. Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności
Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.
Arkadius Dalek 
Niemiecki rzecznik patentowy. European Patent Attorney. European Trade Mark Attorney.

Mój profil

Przedsiębiorcy, start-upy i małe i MŚP: Korzystanie z promowania patentów, finansowania przedsiębiorstw i bezpieczeństwa danych.
Rzecznik patentowy ✓ Sieć doradców ✓

Reakcja na Niemiecki pozew

Adres korespondencyjny

Arkadius Dalek
Hans-Holbein-Str. 41
89520 Heidenheim
Deutschland
Niemcy

 

Kontakt

Moja vizja

Moją wizją jest stworzenie możliwości dla przedsiębiorców, start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby chronić swoje innowacje tak samo, jak duże firmy.